(076) 700 27 75

Uw advocaat bij letselschade na een aanrijding Kosteloze hulp bij letselschade

Disclaimer / Privacy

Definities

Bezoeker: degene die de www.aanrijdinggehad.nl internetsite bezoekt.

Informatie: gegevens, inlichtingen, materialen, documenten, bestanden enz. die op de www.aanrijdingeghad.nl internetsite worden aangeboden.

Rhino Business B.V.(www.aanrijdingeghad.nl) internetsite van Rhino Business B.V., zowel in het Nederlands als in andere talen.

Gebruikersvoorwaarden: deze voorwaarden, die op alle bezoeken aan de www.aanrijdingeghad.nl internetsite van toepassing zijn.

Hoewel aan de totstandkoming van de informatie op deze website de uiterste zorg is besteed, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en kan zij niet anders worden gezien dan als een uitnodiging tot het inwinnen van nadere informatie. Rhino Business B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat of zal gaan ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op/via deze website verstrekte informatie en de aanwezige mogelijkheden tot het inwinnen van nadere informatie. Rhino Business B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de Rhino Business B.V. websites leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Rhino Business B.V. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Rhino Business B.V. niet aansprakelijk.

Rhino Business B.V. kan de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website juristenkantoor.nl bevindende informatie niet volledig uitsluiten. Rhino Business B.V. wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website www.aanrijdinggehad.nl bevindende informatie van de hand. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een, jurist, consultant of andere professional. De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rhino Business B.V..

Eigendoms- en gebruiksrechten

Alle Informatie, die op de www.aanrijdingeghad.nl internetsite wordt aangeboden, is en blijft eigendom van de Rhino Business B.V. en/of van derden met wie Rhino Business B.V. een zakelijke relatie onderhoudt. De Informatie is beschermd door rechten van industriële en intellectuele eigendom (bijvoorbeeld auteursrechten) en de Bezoeker heeft uitdrukkelijk niet het recht de informatie te verhandelen, te reproduceren, openbaar te maken of op andere wijze inbreuk te maken op de hiervoor genoemde rechten.

De bezoeker of een derde heeft niet het recht om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Rhino Business B.V. – anders dan door middel van een zogenoemde hyperlink- een koppeling of gateway aan te brengen tussen de Rhino Business B.V.-internetsite en enige andere, welke dan ook, (internet) site, (meta) search engine of computernetwerk. Rhino Business B.V. heeft te allen tijde het recht om een partij (zonder opgave van redenen) toegang tot de www.aanrijdinggehad.nl internetsite te ontzeggen en om daartoe technische voorzieningen te treffen.

Eigendoms- en gebruiksrechten

Rhino Business B.V. streeft ernaar dat de Informatie op de www.aanrijdinggehad.nl internetsite steeds juist en volledig is doch garandeert zulks niet. Rhino Business B.V. aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor onduidelijkheden, fouten, of onjuistheden.

De Bezoeker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruiken van de Informatie en de Bezoeker zal de Informatie zelf op juistheid toetsen, indien dat voor de Bezoeker van belang is.

Rhino Business B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, als gevolg of in verband met het gebruiken van de Informatie op de www.aanrijdinggehad.nl internetsite.

Rhino Business B.V. staat er niet voor in dat de Informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden en de Rhino Business B.V. vrijwaart de Bezoeker of derden niet terzake.

Rhino Business B.V. is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor informatie, internetsites, enz. van derden, ook als deze verkregen of benaderd kunnen worden via hyperlinks en dergelijke via de www.aanrijdinggehad.nl internetsite.

Indien via de www.aanrijdinggehad.nl internetsite transacties tussen de Bezoeker en derden tot stand komen is de Rhino Business B.V. op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Op deze Gebruiksvoorwaarden kan geen beroep worden gedaan met betrekking tot de totstandkoming en inhoud van dergelijke transacties en Rhino Business B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.

Eigendoms- en gebruiksrechten

Rhino Business B.V. heeft te allen tijde het recht deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Toepasselijk recht en geschillen

Elke overeenkomst tussen de Bezoeker en Rhino Business B.V. wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van) deze Voorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.

Disclaimer E-mail

De informatie in door Rhino Business B.V. verstuurde e-mail en eventuele bijlage(n) (“attachments”) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e-mail ten onrechte ontvangt, verzoekt Rhino Business B.V. u vriendelijk de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht, met inbegrip van eventuele bijlage(n) van uw computer te verwijderen en niet openbaar te maken. E-mails en eventuele bijlage(n) zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat ze er volledig vrij van zijn. E-mail die vanuit of naar het e-mail adres van de afzender wordt gestuurd, kan door Rhino Business B.V. gelezen en bewaard worden. Alle opvattingen/opinies uitgedrukt in een vanuit Rhino Business B.V. verstuurde e-mail en eventuele bijlage(n) zijn die van het individu en niet noodzakelijkerwijs die van MRhino Business B.V. Rhino Business B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Gratis en vrijblijvend Snel en eenvoudig Ervaren letselschade advocaten Landelijke dekking

Laat u bellen voor gratis advies

Vul het formulier in en wij bellen u op, u krijgt gratis advies van onze letselschade expert.

Telefoonnummer *
Bel mij terug
Loading...
Beoordeeld met: Op basis van 752 ervaringen